Política de transparencia

Código de conduta

Código de Conduta da Mutua de aplicación a todo o persoal, que establece o comportamento ético e profesional na súa actuación diaria. Código de conduta de Asepeyo (PDF, 73 KBytes)

Estructura organizativa

Consulta la estructura organizativa de Asepeyo aquí.

Perfil do contratante – Licitacións

De conformidade co establecido no art. 334 do RD polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, os perfiles de contratante dos órganos de contratación do sector público estatal deberán integrarse na Plataforma de Contratación do Sector Público, xestionándose e difundíndose exclusivamente a través da mesma. Nas sedes electrónicas destes órganos incluirase unha ligazón ao perfil do contratante situado na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Por este motivo, o perfil de contratante de Asepeyo incorporouse na Plataforma de Contratación do Sector Público. Toda a información asociada aos procedementos de adxudicación dos contratos da Mutua será difundida mediante a mencionada Plataforma de acordo co previsto no TRLCSP.

Acceso ao perfil do contratante – Subdirección xeral de xestión.

Acceso ao perfil do contratante – Subdirección xeral de medios.

Acceso ao perfil do contratante – Subdirección xeral económica.

Acceso ao perfil do contratante – Subdirección xeral de territorios.

Responsabilidade social corporativa

O documento de principios e compromisos de responsabilidade social emitiuse de forma conxunta con todos os sistemas de xestión certificados da Mutua. Esta política integrada de sistemas de xestión e responsabilidade social corporativa é a seguinte: No marco da nosa cultura e visión estratéxica, Asepeyo adopta esta política de responsabilidade social, calidade, seguridade, saúde e benestar laboral, xestión ambiental e seguridade da información, incorporando a identificación dos lexítimos intereses e requirimentos dos seus grupos de interese relevantes, especialmente do seu equipo humano como principal valor, pretendendo á súa vez implicar a persoas e colaboradores na mellora continua da actividade cotiá mediante unha xestión por procesos adecuada aos seguintes principios:

 • Adecuar esta política á planificación estratéxica e ao sistema de xestión económico-financeiro.
 • Integrar a responsabilidade social, calidade, seguridade, saúde e benestar laboral, xestión ambiental e a seguridade da información en todas as áreas, actividades e persoas da organización, para que o modelo de xestión sexa asumido por cada empregado no seu labor diario, formando así parte da cultura empresarial da entidade.
 • Identificar e satisfacer os requirimentos de mutualistas, traballadores asegurados, usuarios internos e outros grupos de interese relevantes, cunha xestión eficiente das nosas actividades e asegurando a protección do medio ambiente.
 • Cumprir cos requirimentos legais aplicables e os que de maneira voluntaria subscriba Asepeyo.
 • Preservar e asegurar a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información.

Para desenvolver estes principios, adquirimos os seguintes compromisos:

 • Orientar o servizo ás necesidades dos nosos mutualistas e usuarios, incrementando a súa satisfacción.
 • Deseñar e planificar os servizos e procesos para abordar as oportunidades e os riscos, especialmente para a seguridade do paciente.
 • Estimular a profesionalidade, formación, participación e calidade humana do persoal, adoptando as medidas adecuadas para a concienciación das obrigas individuais segundo os nosos principios declarados.
 • Investir e xestionar adecuadamente os recursos económicos, establecendo e revisando os obxectivos destes sistemas nun proceso de mellora continua dos servizos prestados e da xestión e desempeño da seguridade, saúde e benestar laboral, ambiental e da seguridade da información, con criterios de responsabilidade social e sostibilidade mediante unha xestión eficiente, ética e transparente das relacións cos nosos grupos de intereses, concretado todo isto no noso Código de Conduta.
 • O mantemento do prestixio dos nosos hospitais como centros docentes acreditados, mediante a satisfacción dos médicos residentes e a excelencia na calidade dos especialistas formados en Ciencias da Saúde.
 • Previr danos e o deterioro da saúde dos traballadores, garantía de protección extensiva a usuarios e colaboradores, e promover ambientes de traballo saudables, así como promover a saúde no ámbito extralaboral, en función das características epidemiolóxicas da Comunidade.
 • Previr a contaminación, reducir, reempregar e reciclar os residuos, e aforrar recursos naturais mediante a implantación de boas prácticas medioambientais.
 • Protexer os activos dos sistemas de información fronte a ameazas, garantindo a seguridade da información, e transmitir aos grupos de interese a nosa garantía de confidencialidade e seguridade da información.

O Plan Estratéxico da Mutua de 2017 inclúe como obxectivo en responsabilidade social avanzar cara un sistema de responsabilidade social e excelencia, evolucionando os métodos de xestión e análise de asuntos relevantes para os grupos de interese. Afondar no despregue do comportamento ético, integridade e transparencia, con retornos á sociedade nas áreas de especialidade da Mutua.

Certificacións de toda a Mutua

Xestión da calidade e excelencia

ISO 9001 Aenor

Seguridade e saúde no traballo

OHSAS 18001 Aenor

Xestión ambiental

ISO 14001 Aenor

Seguridade da información

ISO 27001 Aenor

Certificados específicos dos hospitais

QH Excelencia asistencial

Hospital de Coslada

Hospital de Sant Cugat

Hospital de Cartuja

Ratenow Calidad asistencial – satisfacción de los usuarios

Acreditación Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Centro de atención hospitalaria aguda (Hospital de Sant Cugat)

Estatutos